Chính sách Vận chuyển của chúng tôi

  • Tùy theo thỏa thuận có ghi rõ trong hợp đồng hoặc PO: giao hàng tại xưởng Vương Minh hoặc giao hàng về địa chỉ kho hoặc Công ty của khách hàng
  • Đơn giá vận chuyển : có ghi rõ trong PO hoặc hợp đồng